Test for flerspråklige

FLORO TEST

FLORO er et verktøy til hjelp i utredning av flerspråklige elever. FLORO er utviklet til bruk i utredning av mulige vansker knyttet til språk og lesing. Det kan dreie seg om forsinket eller avvikende språkutvikling, om spesifikke vansker knyttet til lesing (som dysleksi), eller en kombinasjon av disse. FLORO kan som en del av en utredning bidra til å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språk- og/eller lesevansker, og si noe om mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning, slik den er definert i opplæringsloven §5.1.

FLORO har tre delprøver: ordminne, rask automatisert benevning (RAN) og non-ordrepetisjon.

 

 

Prøvene er utarbeidet på følgende språk:

albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, kurdisk kurmanci/badini, kurdisk sorani, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk.